Ορισμοί ειδοποίησης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ορισμοί ειδοποίησης προστασίας προσωπικών δεδομένων /Privacy Key Terms

Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος ορισμών που αφορούν την ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι όροι και οι σχετικοί ορισμοί μπορεί να αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Below you can find a list of recurring terms in the “KENTRO EPIKINONIAS DIMIOURGIKIS EKFRASIS KAI XALAROSIS - ASTIKI MI KERDOSKOPIKI” Breath Of Life Yoga Center (hereinafter referred to as “the Company”) Privacy Notice.

NOTE: The terms and the relevant definitions may change from time to time.

 

Γλωσσάριο / Glossary

Όροι

Ορισμοί

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Προσωπικά Δεδομένα

Personal Data

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

Any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person

Υποκείμενο Δεδομένων

Data Subject

Το Φυσικό Πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα

 

The natural person that the personal data refers to

Επεξεργασία

 

 

 

Processing

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

 

Any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction

Περιορισμός της επεξεργασίας

 

Restriction of processing

Η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον

 

 

The marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future

Βελτιστοποίηση Δεδομένων

Data Enrichment

Μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση, τη βελτίωση ή τη βελτίωση με άλλο τρόπο των υφιστάμενων δεδομένων

 

A process used to enhance, refine or otherwise improve existing data

Διατήρηση Δεδομένων

Data Retention

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Ομίλου Dermalogica για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

The policies and processes used within the Company for determining the time period for archiving and storing of personal data.

Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Personal Data Breach

Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία

 

A breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed

Ψευδωνυμοποίηση

 

 

Pseudonymization

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο

The processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person

Κρυπτογράφηση

 

Encryption

Η μέθοδος, με την οποία το απλό κείμενο ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος δεδομένων μετατρέπεται από μια αναγνώσιμη μορφή σε μια κωδικοποιημένη έκδοση, που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί μόνο από μια άλλη οντότητα, εφόσον έχει πρόσβαση το κλειδί αποκρυπτογράφησης

The method by which plaintext or any other type of data is converted from a readable form to an encoded version that can only be decoded by another entity if they have access to a decryption key

Κατάρτιση Προφίλ

 

 

Profiling

Οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου

Any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements

Ανωνυμοποίηση

 

 

Anonymisation

Η διαδικασία κρυπτογράφησης ή κατάργησης προσωπικών δεδομένων από μια βάση δεδομένων, έτσι ώστε τα Φυσικά Πρόσωπα στα οποία αφορούν τα δεδομένα να παραμένουν ανώνυμα. Αυτό γίνεται με σκοπό την προστασία των ιδιωτικών δραστηριοτήτων των ατόμων, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα

 

The process of either encrypting or removing personal data from a database, so that the individuals whom the data describe remain anonymous. This is done for the purpose of protecting individuals’ private activities while maintaining the integrity of the data gathered and shared

Αποδέκτης

 

 

 

Recipient

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

 

 

Processing Manager

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους

A natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third-party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing

Εκτελών την επεξεργασία

Processor

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας

A natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Data Controller

Το άτομο που διορίζεται όταν απαιτείται από τη νομοθεσία σε μια συγκεκριμένη χώρα να ασκεί ορισμένες ευθύνες και λειτουργίες όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, σύμφωνα με το αρ. 37 του ΓΚΠΔ

 

The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data, according to art. 37 GDPR

Εκπρόσωπος

 

Representative

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο ορίζεται εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία βάσει του άρθρου 27 του ΓΚΠΔ και εκπροσωπεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία ως προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του ΓΚΠΔ

The natural or legal person established in the Union who designated by the controller or processor in writing pursuant to Article 27 and represents the controller or processor regarding their respective obligations from GDPR

Τρίτος

 

Third-Party

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

A natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data

Cookies

Ένα μικρό αρχείο κειμένου αποθηκευμένο στον υπολογιστή του χρήστη που μπορεί αργότερα να ανακτηθεί από ένα διακομιστή διαδικτύου από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies επιτρέπουν στους διακομιστές διαδικτύου να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του προγράμματος περιήγησης του τελικού χρήστη και να συνδέουν μεμονωμένες αιτήσεις διαδικτύου σε μια συνεδρία

A small text file stored on a user machine that may later be retrieved by a web server from the machine. Cookies allow web servers to keep track of the end user’s browser activities, and connect individual web requests into a session.

Διεύθυνση IP

 

IP Address

Μια μοναδική διεύθυνση που αναγνωρίζει μια συσκευή στο διαδίκτυο ή σε ένα τοπικό δίκτυο και η οποία επιτρέπει σε ένα σύστημα να αναγνωρίζεται από άλλα συστήματα που συνδέονται μέσω του πρωτοκόλλου διαδικτύου

A unique address that identifies a device on the Internet or a local network and which allows a system to be recognized by other systems connected via the Internet protocol

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

 

Special Categories of Personal Data

Περιλαμβάνουν: τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα (για μοναδικό προσδιορισμό ενός ατόμου) και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό

 

Include: racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership, genetic data, biometric data (for uniquely identifying an individual) and of data concerning health, sex life or sexual orientation

Βιομετρικά Δεδομένα

 

Biometric Data

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα

Personal data resulting from specific technical processing relating to the physical, physiological or behavioural characteristics of a natural person, which allow or confirm the unique identification of that natural person, such as facial images or dactyloscopy data

Γενετικά Δεδομένα

 

 

Genetic Data

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου

Personal data relating to the inherited or acquired genetic characteristics of a natural person which give unique information about the physiology or the health of that natural person and which result, in particular, from an analysis of a biological sample from the natural person in question

Δεδομένα που αφορούν την υγεία

Health Data

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του

Personal data related to the physical or mental health of a natural person, including the provision of health care services, which reveal information about his or her health status

Διασυνοριακή επεξεργασία

 

 

 

Cross-border processing

α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη του υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή

β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μίας μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη

a) processing of personal data which takes place in the context of the activities of establishments in more than one Member State of a controller or processor in the Union where the controller or processor is established in more than one Member State;or

b) processing of personal data which takes place in the context of the activities of a single establishment of a controller or processor in the Union but which substantially affects or is likely to substantially affect data subjects in more than one Member State

Διεθνής Οργανισμός

 

International organisation

Οργανισμός και οι υπαγόμενοι σε αυτόν φορείς που διέπονται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που έχει ιδρυθεί δυνάμει ή επί τη βάσει συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών

 

An organisation and its subordinate bodies governed by public international law, or any other body which is set up by, or on the basis of, an agreement between two or more countries

Άμεση Διαφήμιση

 

Direct Marketing

Μια μορφή διαφήμισης, στην οποία οι εταιρείες παρέχουν φυσικά υλικά μάρκετινγκ στους καταναλωτές προκειμένου να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία

A form of advertising in which companies provide physical marketing materials to consumers to communicate information about a product or service

Συμπεριφορική διαφήμιση

Behavioural Advertising

Η πράξη παρακολούθησης των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων των χρηστών και στη συνέχεια η αποστολή διαφημίσεων ή συστάσεων με βάση τις δραστηριότητες παρακολούθησης

The act of tracking users’ online activities and then delivering ads or recommendations based upon the tracked activities

Επιχείρηση

 

Enterprise

 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, περιλαμβανομένων των προσωπικών εταιρειών ή των ενώσεων που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα

A natural or legal person engaged in an economic activity, irrespective of its legal form, including partnerships or associations regularly engaged in an economic activity

Όμιλος Επιχειρήσεων

Group of undertakings

Μια ελέγχουσα επιχείρηση και οι ελεγχόμενες από αυτήν επιχειρήσεις

 

A controlling undertaking and its controlled undertakings

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες

 

Binding corporate rules

Οι πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες ακολουθεί ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία εγκατεστημένος στο έδαφος κράτους μέλους για διαβιβάσεις ή δέσμη διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες εντός ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιρειών που ασκεί κοινή οικονομική δραστηριότητα

Personal data protection policies which are adhered to by a controller or processor established on the territory of a Member State for transfers or a set of transfers of personal data to a controller or processor in one or more third countries within a group of undertakings, or group of enterprises engaged in a joint economic activity

Εποπτική Αρχή

 

Supervisory authority

Ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΓΚΠΔ. Για την Ελλάδα αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

An independent public authority which is established by a Member State pursuant to Article 51 GDPR. For Greece the supervisory authority is the Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

ΕΟΧ / EEA

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.

European Economic Area.

ΓΚΠΔ - GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679

General Data Protection Regulation 2016/679

Έκδοση: 24 Μαΐου 2018

Yoga Breath Of Life

Our Centre has been running since 2006 as a non profit organization emphasises on physical and mental health, including Hatha Yoga Classes, Yoga Retreat Crete - Greece and Yoga Teacher Training Courses Crete - Greece.

Latest News

26 April 2021
26 April 2021
07 December 2015

Contact Us

Street Papapetrou Gavala 99
Μesabelies Ηraklion city Crete

+30 694712 2881
  pnoizois@live.com

 

Our Location